ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Народно читалище „Искра – 1860“ – Казанлък е обществена, културно-просветна и информационна организация на населението.

Чл. 2. Народно читалище „Искра – 1860“ – Казанлък е юридическо лице с нестопанска цел, което функционира на основание на Закона за народните читалища и този Устав.

Чл. 3. Народно читалище „Искра – 1860“ – Казанлък има за свое седалище град Казанлък, с адрес на управление ул. „Искра“ № 1.

Чл. 4. Читалището е неполитическа организация и в неговата дейност могат да вземат участие всички граждани без ограничение на възраст и пол, партийна, етническа, религиозна принадлежност и местоживеене, без забранените от закона секти. В работата на читалището могат да участват и Колективни членове – професионални организации и сдружения, културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, училища и други.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 5. Читалището има за свои цели:

1. Да създава, опазва и разпространява духовни ценности;

2. Да развива творческите способности на населението;

3. Да задоволява културните потребности и интереси на населението;

4. Да създава условия за общуване между хората на базата на висока нравственост;

5. Да възпитава и утвърждава националното самосъзнание.

 

Чл. 6. За постигане на своите цели, читалището използва следните средства:

1. Урежда и поддържа общодостъпна читалищна библиотека;

2. Създава и поддържа електронни информационни мрежи;

3. Урежда общообразователни форми като школи, курсове, клубове и други;

4. Урежда и създава любителски, професионални и смесени формации, театрално-концертни представления и други културни прояви;

5. Урежда празненства с оглед честването на празници, народни обичаи, чествания, младежки дейности и други;

6. Урежда музейни сбирки, пътувания и други.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЧЛЕНСТВО В НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ

Чл. 7. Членството в читалището е свободно за всички граждани без ограничение, щом работят за постигане на целите на читалището и защитава неговите интереси.

 

Чл. 8. (1) Членовете на читалището са индивидуални, Колективни, Благодетелни и Почетни;

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни;

(3) Колективните членове са професионални и стопански организации, търговски дружества, кооперации и сдружения, културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи, училища и други, които съдействат за осъществяване на целите на читалището, подпомагат дейността му, поддържането и обогатяването на материалната му база и имат право на 1 /един/ глас.

 

Чл. 9. Действителните членове са дееспособни лица, навършили 18 години, които плащат редовно членския си внос, определен от Общото събрание, имат право да избират и да бъдат избирани.

 

Чл. 10. Спомагателните членове са лица до 18 години, които работят за постигане целите на читалището и плащат определения от Общото събрание членски внос. Те нямат право да избират и да бъдат избирани в органите на управление и имат съвещателен глас.

 

Чл. 11. (1) Благодетелни членове са лицата, които са дарили или завещали на читалището суми или имот;

(2) Благодетелни членове се обявяват с решение на Общото събрание по предложение на Настоятелството.

 

Чл. 12. (1) Почетни членове са лицата, които имат особени заслуги към читалището;

(2) Почетни членове се обявяват с решение на Общото събрание по предложение на Настоятелството или една десета от членовете на читалището.

 

Чл. 13. Лицата по предходните два члена получават от Настоятелството специални удостоверения за пожизнено членство, ползват се с всички права на действителни членове и не плащат членски внос.

 

Чл. 14. (1) Кандидатите за членство подават писмено заявление до Настоятелството на читалището, с което декларират, че желаят да са членове на читалището, ще работят за постигане на неговите цели, както и, че познават и приемат Устава на читалището;

(2) Кандидатите се гласуват на заседание на Настоятелството с обикновено мнозинство от присъстващите на заседание на Настоятелството, като членството се отчита от датата на решението на Настоятелството.

 

Чл. 15. Приетият за член на читалището плаща редовно годишния си членски внос по ред, определен от Настоятелството.

 

Чл. 16. Членовете на читалището имат следните права:

1. Само действителните, почетните и благодетелните членове имат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището;

2. Получават улеснен достъп до всички читалищни форми на дейност и прояви по ред, определен от Настоятелството;

3. Ползват се с предимство в културно-просветните форми на читалището по ред, определен от Настоятелството;

4. Получават всякаква информация, относно дейността на читалището по ред, определен от Настоятелството и упражняват контрол върху дейността на читалището.

 

Чл. 17. Членовете на читалището са длъжни:

1. Да спазват Устава;

2. Да подпомагат дейността и поддържат авторитета на читалището;

3. Да плащат определения членски внос;

4. Да пазят и обогатяват читалищното имущество.

 

Чл. 18. Членството в читалището се прекратява:

1. При изключване на член на читалището с решение на Общото събрание, когато членът не спазва Устава на читалището, работи срещу неговите цели и интереси, или му е причинил значителни щети;

2. По желание на самия член;

3. При прекратяване на юридическото лице на Колективния член;

4. При неплащане на членския внос в определения срок.

 

Чл. 19. (Изм. от ОС/16.11.2017 г.) Годишният членски внос се определя от Общото събрание в следните размери:

1. За действителните членове в размер на 5.00 лв. /Пет лева/;

2. За спомагателните членове от 14 до 18 години и за пенсионери, в размер на 2.50 лв. /Два лева и петдесет стотинки/;

3. За Колективните членове – не по-малко от пет минимални работни заплати за страната.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Чл. 20. Органите на управление на читалището:

1. Общото събрание на членовете на читалището;

2. Настоятелството;

3. Проверителната комисия.

Чл. 21. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Избира и освобождава членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и

Председателя;

3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4. Изключва членове на читалището;

5. Определя основни насоки за дейността на читалището;

6. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищен /съюз/ сдружение;

7. Приема Бюджета на читалището;

8. Приема годишния отчет и отчета за приходите и разходите до 30 март на следващата година;

9. Определя размера на членския внос;

10. Отменя решения на органите на читалището;

11. Взема решения за откриване на /филиали/ клонове на читалището, след съгласуване с Общината;

12. Взема решение за прекратяване на читалището;

13. Взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на Ръководството или отделни читалищни членове;

14. Обявява Почетни и Благодетелни членове;

15. Избира делегати за висшестоящи форуми;

16. Взема решение за участие на читалището в различни сдружения, съответстващи на задачите и целите на читалището;

17. Упражнява и други правомощия, съгласно Закона за народните читалища и Устава.

Чл. 22. Редовно Общо събрание се свиква веднъж в годината по решение на неговото Настоятелство с писмена лична покана, която се връчва срещу подпис не по-късно от седем дни, преди провеждането на събранието, залепя се на вратата на читалището и на други общодостъпни места в определения по-горе, срок. Поканата съдържа данни относно датата, мястото и часът на събранието, неговият дневен ред и кой го свиква.

Чл. 23. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. Когато в часа на провеждане на събранието няма нужния кворум, Събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание, и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание;

(2) В работата на Събранието могат да участват всички членове на читалището. В работата на Събранието, Колективните членове участват със свой упълномощен представител;

(3) Общото събрание взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите на Събранието, освен в случаите по чл. 21, т.т. 1, 4, 10, 11, 12 и 13 от Устава, за които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове на читалището. Право на глас в Общото събрание имат действителните, Почетните, Благодетелните и Колективните членове на читалището;

(4) Изборът на Председател, членове на Настоятелството и Проверителната комисия става с тайно или явно гласуване по решение на Общото събрание. Избрани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия се считат лицата, получили най-много гласове по висшегласие от общия брой на гласувалите. При равенство в гласовете за избран се счита получилият по-голям брой гласове при повторно явно гласуване. Избран за Председател се счита кандидатът получил най-много гласове от общия брой на гласувалите, но не по-малко от половината,  плюс един;

(5) Ако никой от кандидатите за Председател не е получил необходимото мнозинство, се провежда повторно явно гласуване между първите двама, събрали най-много гласове;

(6) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на читалището.

Чл. 24. (1) Общото събрание може да се провежда и извънредно, по предложение на 1/3 (една трета) от членовете на читалището с право на глас или по предложение на Проверителната комисия. В тези случаи, дневния ред се определя от вносителите на предложението;

(2) Извънредно Общо събрание може да се свика и по решение на Настоятелството;

(3) Общото събрание заседава само по предварително предложения дневен ред.

Чл. 25. Броят на членовете на Настоятелството се определя от Общото събрание, но те не могат да бъдат по-малко от трима. Същите не могат да бъдат в роднински връзки по права или съребрена линия до четвърта степен.

Чл. 26. (1) Настоятелството само определя реда на своята работа и изготвя Правилник за работата си. То заседава най-малко веднъж месечно и взема решение с обикновено мнозинство от всички членове;

(2) Настоятелството:

1. Свиква Общото събрание;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. Подготвя и внася в Общото събрание Проект за Бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4. Подготвя и внася в Общото събрание Отчет за дейността на читалището;

5. Назначава и освобождава по предложение на Председателя:

5.1. Заместник-председателите;

5.2. Директорът на библиотеката;

5.3. Главният счетоводител;

5.4. Художествените ръководители;

5.5. Секретарят на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

6. Взема решение за разкриване и закриване на допълнителни дейности за подпомагане основните функции на читалището;

7. Взема решения за отчуждаване или залагане на движими вещи;

8. Приема нови членове;

9. Осъществява и други правомощия, съгласно Устава и Закона.

10. Членовете на Настоятелството, включително Председателят и Секретарят, подават Декларации за конфликт на интереси.

Чл. 27. Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

Чл. 28. Председателят на читалището непосредствено ръководи цялостната дейност на Настоятелството и на читалището. Той изпълнява решенията на Настоятелството и Общото събрание.

Чл. 29. (1) Председателят представлява читалището пред трети лица;

(2) Председателят подписва всички документи и сключва договори, по които читалището е страна;

(3) Председателят назначава и освобождава служителите, съобразно щата и Бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството;

(4) Председателят осъществява и други правомощия, съгласно Устава и Закона;

(5) Председателят представя на кмета на Общината ежегодно в срок до 10 ноември предложения за своята дейност през следващата година;

(6) Председателят представя ежегодно до 31 март пред кмета на Общината и Общинския съвет Доклад за осъществяваните читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Общината, както и Доклад за изразходваните от Бюджета средства през предходната година.

Чл. 30. За правомощията по предходния член, Председателят упълномощава Заместник-председателите на читалището или при необходимост и друг член на Настоятелството.

Чл. 31. Заместник-председателите осъществяват правомощия, възложени им от Председателя и го заместват при необходимост.

Чл. 31а. (1) Секретарят на читалището:

1. Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително, решенията за изпълнение на Бюджета;

2. Организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. Представлява читалището, заедно и поотделно с Председателя.

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на Председателя на читалището.

Чл. 32. (1) Проверителната комисия се състои от не по-малко от три члена. Те не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднина на членове на Настоятелството, на Председателя и на Секретаря по права линия, съпрузи, сестри, братя и роднини по сватовство от първа степен;

(2) Проверителната комисия сама избира Председател и определя реда за своята работа.

Чл. 33. (1) Проверителната комисия извършва цялостен контрол върху работата на читалището, Настоятелството и по опазване на сградата и читалищното имущество;

(2) Проверителната комисия се отчита за своята дейност пред Общото събрание;

(3) Председателят на Проверителната комисия участва в работата на Настоятелството без право на глас;

(4) При констатиране на нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на Прокуратурата.

 

ГЛАВА ПЕТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Чл. 34. (1) Читалището ежегодно приема своя Бюджет на Общо събрание, предложен от Настоятелството;

(2) Бюджетът се управлява от Настоятелството, което носи отговорност за неговото изпълнение и го отчита на Общо събрание. Председателят изпълнява Бюджета на читалището.

Чл. 35. Читалището набира средства за своята дейност от:

1. Членски внос;

2. Средства от държавния и общинския Бюджет;

3. Платени културни и информационни услуги;

4. Помощи, субсидии, дарения и спомоществувателства;

5. Собствена стопанска дейност;

6. Наеми и ренти;

7. Завещания и други.

 

Чл. 36. Имуществото на читалището се състои от всички недвижими имоти и движими вещи, както и правата върху тях, намиращи се в разпореждане или управление на читалището.

Чл. 37. Имуществото на читалището се използва за постигане на неговите цели.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Чл. 38. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, взето единодушно от всички членове, след поименно гласуване и подпис.

Чл. 39. (1) При прекратяване на читалището се извършва ликвидация;

(2) Ликвидацията се извършва от Настоятелството, или от определено от него лице, а когато ликвидаторът не е определен, определянето му се извършва от Окръжен съд по седалището на читалището;

(3) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на Общото събрание на други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, действащи в областта на културата или училищни настоятелства.

 

ГЛАВА СЕДМА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Читалището има свой кръгъл печат с надпис „Народно читалище „ИСКРА – 1860“ Казанлък в окръжност, в средата разтворена книга;

& 2. Читалището има знаме с тъмно зелен цвят от едната страна с надпис „Народно читалище „Искра“ и година на основаването му – 1860 и от другата страна – Девизът на читалището „Изворът на щастието се състои в съгласието“;

& 3. Читалището има знак със стилизирано изгряващо слънце, факел, разтворена книга, лира и театрална маска;

& 4. Празникът на читалището е 24 май – Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура;

& 5. За всички неуредени в този Устав положения се прилага Закона за народните читалища;

& 6. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на читалището на 23 март 2010 г. и влиза в сила от момента на приемането му.