Редовно Общо  164-то oтчетно събрание на НЧ „Искра-1860”

                 П О К А Н А

    

На основание чл.22 от Устава на НЧ „Искра-1860, Настоятелството свиква Редовно Общо  164-то oтчетно събрание на НЧ „Искра-1860” на 21.03.2024г. /четвъртък/ от 17:00ч. в залата на НЧ „Искра-1860”, на адрес гр.Казанлък, ул. „Искра” №1 при следния дневен ред:
1. Отчет на Настоятелството за дейността на НЧ „Искра-1860” за периода 01.01.2023-31.12.2023
2. Финансов отчет на НЧ „Искра-1860”  за периода 01.01.2023-31.12.2023
3. Доклад на Проверителната комисия
4. Приемане на Бюджет на НЧ „Искра-1860” за 2024 година

 

НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НЧ „ИСКРА-1860”