Покана за Редовно Общо  163-то Отчетно-изборно събрание на НЧ „Искра-1860”

        П О К А Н А

На основание чл.22 от Устава на НЧ „Искра-1860, Настоятелството свиква Редовно Общо  163-то Отчетно-изборно събрание на НЧ „Искра-1860” на 22.05.2023г. /понеделник/ от 17:00ч. в залата на НЧ „Искра-1860”, на адрес гр.Казанлък, ул. „Искра” №1 при следния дневен ред:

1. Отчет на Настоятелството за дейността на НЧ „Искра-1860” за периода 01.01.2022-31.12.2022
2. Финансов отчет на НЧ „Искра-1860”  за периода 01.01.2022-31.12.2022
3. Доклад на Проверителната комисия
4. Приемане на Бюджет на НЧ „Искра-1860” за 2023 година
5. Изменение на Устава на НЧ „Искра-1860”
6. Освобождаване на членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.
7. Избор на Председател, членове на Настоятелството и членове на Проверителната комисия.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ „ИСКРА-1860”

12.05.2023г.