Поклон, учителю!

Да почетем заедно Емануил Манолов- първият български композитор и патрон на Школа по изкуставата!